Bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch

Audio thời sự 18-05-2022
Để chủ động kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối mùa khô năm 2021 – 2022.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI