Bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai và minh bạch

Audio thời sự 19-10-2019
“Việc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai và minh bạch”. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh đối với việc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI