Bến Cầu: 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Đến nay toàn huyện Bến Cầu đã có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: Long Khánh, Long Phước, Long Thuận và Long Chữ, chiếm 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt tiến độ của Trung ương đề ra là phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI