Bổ sung 8 xã vào kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Audio thời sự 19-10-2019
Mới đây, có 8 huyện gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh bổ sung 8 xã vào kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, trong đó năm 2019 là 2 xã, năm 2020 là 6 xã.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI