Cần quyết liệt trong công tác triển khai thi công, giải ngân vốn trong XDCB

Audio thời sự 08-08-2020
UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thời gian tới cần quyết liệt trong công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI