Chấn chỉnh tình trạng “hiến đất làm đường giao thông”

Audio thời sự 18-05-2022
“Cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng “hiến đất làm đường giao thông” đấu nối với đường giao thông hiện hữu, dẫn đến việc tách thửa, phân lô xây dựng nhà ở dưới hình thức nhà ở riêng lẻ, không xin chủ trương đầu tư dự án, hình thành nên các khu dân cư tự phát”. Đó là kiến nghị của nhiều cử tri tới đại biểu HĐND tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI