Coi phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này

Audio thời sự 19-10-2019
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI