Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực

Audio thời sự 19-07-2019
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến. UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI