Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Audio thời sự 26-08-2019
89 năm qua, Đảng ta luôn kiên định, trung thành với tư tưởng, chủ nghĩa Mác- Lênin, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI