Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục, phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19

Audio thời sự 20-01-2022
Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19, ưu tiên tiêm cho các đối tượng, bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI