Hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Audio thời sự 23-04-2019
Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của Sở Công thương Tây Ninh trong thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI