Huy động sức dân tham gia XDNTM

Audio thời sự 26-05-2020
Huy động sức dân tham giam gia XDNTM là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của Ban Chỉ đạo XDNTM các cấp. Xét cho cùng XDNTM là hướng dẫn để dân làm và dân thụ hưởng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI