Nhiều diện tích đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ được chuyển mục đích để thực hiện các dự án phát triển KTXH nhưng chưa triển khai

Audio thời sự 08-06-2023
Để phát triển KTXH, đảm bảo ANQP... những năm qua, nhiều diện tích đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được chuyển mục đích để thực hiện các dự án công cộng, vì lợi ích quốc gia nhưng chưa triển khai thực hiện.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI