Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Tây Ninh phát biểu chúc mừng Đại hội

Audio thời sự 20-01-2021
Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Tây Ninh phát biểu chúc mừng Đại hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI