Phước Chỉ nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 01-11-2020
Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng thì việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được UBND xã Phước Chỉ hết sức quan tâm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI