Quan tâm, chỉ đạo rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Audio thời sự 08-06-2023
“Quan tâm, chỉ đạo rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đó là đề nghị của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đối với UBND tỉnh qua đợt giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI