Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ

Audio thời sự 01-01-1970
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là đối với việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI