Sở Nội vụ Tây Ninh tiên phong trong sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy

Audio thời sự 23-04-2019
Sau sắp xếp, Sở Nội vụ còn lại 04 phòng chuyên môn, 02 cơ quan trực thuộc (giảm 02 phòng chuyên môn và 01 Chi cục).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI