Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Audio thời sự 26-06-2022
Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức phù hợp đến từng địa bàn, đối tượng cụ thể.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI