Tây Ninh, phấn đấu năm 2022: GRDP tăng 6,5% trở lên

Audio thời sự 18-05-2022
Qua phân tích tình hình thực tế về phát triển kinh tế năm 2021, UBND tỉnh Tây Ninh đề ra kế hoạch tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 6,5% trở lên.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI