Tây Ninh: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 từ ngày 10/10 đến 01/11/2021

Audio thời sự 08-12-2021
Mục tiêu của đợt rà soát này là đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI