Tây Ninh: Tiến độ xây dựng nông thôn mới hoàn thành theo kế hoạch đề ra

Audio thời sự 20-01-2021
Đến nay, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được trên toàn tỉnh là 16,3 tiêu chí/xã. Phân loại theo nhóm: Số xã đạt chuẩn (19 tiêu chí) đã có quyết định công nhận là 35 xã; đạt từ 15-18 tiêu chí có 14 xã; đạt từ 10-14 tiêu chí có 20 xã; đạt từ 05-09 tiêu chí có 02 xã.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI