Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Audio thời sự 15-07-2020
Tăng cường công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, loại bỏ thủ tục gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân, ngăn ngừa phát sinh tham nhũng, chống “tham nhũng vặt”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI