Tiến độ thực hiện và giải ngân trong xây dựng cơ bản còn chậm

Audio thời sự 19-09-2019
UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, nghiên cứu các văn bản pháp luật về đầu tư công; quản lý chặt chẽ các khâu của đầu tư công.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI