Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh

Audio thời sự 24-09-2020
Các kỳ họp HĐND sẽ tiếp tục được quan tâm đổi mới cách thức tổ chức theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong việc xem xét các báo cáo, thảo luận về các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI