Tiếp tục liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu

Audio thời sự 15-07-2020
“Chủ động liên hệ, liên kết với các cơ sở đào tạo để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu của tỉnh, đặc biệt là mở các lớp liên kết đào tạo tại tỉnh để tạo điều kiện cho cán bộ y tế theo học”. Đây là một trong những định hướng về phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI