Tỉnh uỷ Tây Ninh tổng kết năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Audio thời sự 23-09-2019
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhận thức của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh được nâng lên...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI