Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị

Audio thời sự 23-03-2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI