Trả lời kiến nghị cử tri cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh

Audio thời sự 19-09-2020
Đây là một trong nhiều kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI