Triển khai quy trình thực hiện các giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 16-08-2022
Ngày 03.12.2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch “Triển khai quy trình thực hiện các giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI