Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

Audio thời sự 04-12-2022
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2022. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên là một trong những nội dụng quan trọng và được ưu tiên hang đầu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI