Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn những tồn tại, hạn chế

Audio thời sự 23-03-2023
Qua rà soát, có trên 250 dự án đã cấp chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư trên 3 năm chưa triển khai thực hiện nhưng đến nay mới chỉ thu hồi gần 50% dự án.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI