Vướng mắc trong việc xác định mã loại đất gây khó khăn cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế

Audio thời sự 15-07-2020
Do vướng mắc trong việc xác định mã loại đất đã gây khó khăn cho nhiều người dân có nhu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI