Xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học xanh sạch đẹp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Audio thời sự 26-05-2020
Cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang, công sở của các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI