Xử lý chất thải y tế từng bước được hoàn thiện

Audio thời sự 08-07-2020
Nhìn chung, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đối với nơi chưa xây dựng hoặc hư hỏng thì đều có hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển, xử lý; đảm bảo chất thải rắn, lỏng được thu gom, xử lý triệt để theo quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI