Chia sẻ:

Tây Ninh nỗ lực nâng cao chất lượng dân số

Xã hội 26-12-2022

Chất lượng dân số là một trong những yếu tố hàng đầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam 26.12 năm nay được Bộ Y tế chọn chủ đề "Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững" với mục đích tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21 năm 2017 của Ban chấp Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác dân số.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI