Chia sẻ:

Hơn 20 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Kinh tế 06-03-2018
Theo đó, giao vốn cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh hơn 10,6 tỷ đồng; hỗ trợ mục tiêu cho các huyện, thành phố hơn 9,5 tỷ đồng.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI