Chia sẻ:

Tây Ninh có 2 hợp tác xã được lựa chọn tham gia mô hình chuối giá trị năm 2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Kinh tế 08-06-2018
Theo Quyết định số 88 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hợp tác xã được lựa chọn tham gia mô hình chuỗi giá trị sẽ được hỗ trợ tư vấn; đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ đầu vào như giống cây trồng, mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh dịch vụ, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hỗ trợ vay vốn và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI