Chia sẻ:

Tây Ninh phát triển mạnh diện tích cây ăn trái theo hướng giá trị gia tăng cao

Kinh tế 08-07-2018
Nhiều địa phương trong tỉnh phát triển mạnh cây ăn trái theo hướng giá trị gia tăng cao, phát triển theo hướng tập trung, bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường và công nghiệp chế biến.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI