Chia sẻ:

Tây Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Tam nông

Kinh tế 31-07-2018
Toàn tỉnh hiện có 104 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 5.803 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho gần 22.163 lao động.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI