Chia sẻ:

Tây Ninh xây dựng dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân vững chắc

Pháp luật 07-07-2018

Trong 10 năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân vững chắc; quan tâm xây dựng tiềm lực quân sự, khoa học công nghệ, đối ngoại quốc phòng,…trong khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI