Chia sẻ:

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng

Chính trị 19-11-2018
Các đại biểu đã phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và những nội dung cần đổi mới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI