Chia sẻ:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa X về tam nông

Kinh tế 30-11-2018
Nông nghiệp Việt Nam đã phát triển toàn diện, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã có mặt ở 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI